bip

PSZOK

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólników Zakładu Godpodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie od dnia 31 maja 2016r. na terenie zakładu został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw (przygotowania do ponownego użycia) dla mieszkańców następujących gmin:

 • Łubnice                     
 • Oleśnica
 • Pacanów
 • Rytwiany
 • Solec-Zdrój
 • Szydłów
 • Staszów
 • Tuczępy
 • Bejsce
 • Czarnocin
 • Wiślica.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 1. Papier (15 01 01)
 2. Metale (15 01 04, 20 01 40)
 3. Tworzywa sztuczne (15 01 02)
 4. Zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)
 5. Szkło (15 01 07)
 6. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01)
 7. Zużyte baterie i akumulatory (20 01 34)
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36)
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w par. 2 ust.6 lit.b. regulaminu (20 03 07)
 10. Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości określonej w par. 2 ust.5 regulaminu (17 01 07)
 11. Zużyte opony (16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk

UWAGA !!!
PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców z w/w gmin.
Do PSZOKU odpady należy dostarczyć własnym transportem.

Poniżej dokumnety dot. utworzenia i funkcjonowania PSZOK-u

Regulamin PSZOK – Załącznik do Uchwały nr. 10-28-2016

Uchwała ZGOK Sp. z o.o. nr 10-28-2016 z dnia 31 maja 2016 dot. PSZOKU