KONTRAKT 03

Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”

Planowana inwestycja polega na budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębach Dobrów, Rzędów gmina Tuczępy, powiat Busko-Zdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych). Projektowana inwestycja obejmuje budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadów komunalnych z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania pozostałości po segregacji.

Przedmiotowy projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gminaTuczępy” uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-010/09 w ramach działania 2.1 –Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Kontrakt 03 obejmuje budowę Zakładu Gospodarki Odpadów Komunalnych (ZGOK) (z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębie Dobrów, Rzędów, gmina Tuczępy, powiat Busko-Zdrój.

Niniejszy Kontrakt zostanie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację InżynierówKonsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) – Czerwona księga).

Wykonawca: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. ul. Postępu 5 a, 02- 676 Warszawa

Kontrakt zostanie podpisany w dniu 14.06.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko