Informacje ogólne o projekcie

Lokalizacja

Gmina: Tuczępy, Staszów
Powiat: buski, staszowski
Województwo: świętokrzyskie
Obszar objęty przedsięwzięciem: obręb Dobrów, Rzędów, obręb Grzybów

Zasięg działania przedsięwzięcia obejmuje następujące gminy udziałowców ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie:
Staszów, Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów (powiat staszowski), Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Tuczępy, Wiślica (powiat buski), Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce (powiat kazimierski), Pińczów, Kije (powiat pińczowski) i Raków (powiat kielecki). Jest to obszar o powierzchni łącznej około 2024 km2, zamieszkały przez około 153 tys. osób.

Opis Projektu ”Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy

Planowana inwestycja polega na realizacji kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy. W ramach Projektu wykonana będzie budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów”, na gruntach leżących w obrębie miejscowości Dobrów, Rzędów, gmina Tuczępy, powiat buski, a częściowo na terenie gminy Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych po segregacji). Projektowana inwestycja obejmuje budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadów komunalnych z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania pozostałości po segregacji.

Projekt składa się z następujących elementów:

a) nakłady przedinwestycyjne (dokumentacja projektowa, ekspertyzy i in.);
b) zakład sortowni odpadów wraz z kompostownią oraz obiektami towarzyszącymi (waga samochodowa wraz z portiernią, myjnia płytowa, budynek socjalno – biurowy, magazyn surowców wtórnych z warsztatem, budynek z pomieszczeniem do demontażu odpadów wielkogabarytowych, plac na odpady budowlane, zbiornik na ścieki technologiczne, magazyn odpadów problemowych (niebezpiecznych), biofiltr do kompostowni pryzmowej, plac przyjęcia odpadów zielonych, zbiornik na ścieki opadowe z dróg i placów);
c) pierwsza kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o powierzchni 1,0 ha, a w dnie ok. 0,66 ha, wraz obiektami towarzyszącymi (kontener socjalny, zbiornik na odcieki (ziemny), zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, zbiornik na ścieki deszczowe, waga samochodowa najazdowa, brodzik dezynfekcyjny, separator olejowy, plac na materiał na przysypki);
d) samochód dostawczy do transportu odpadów niebezpiecznych, posiadający dopuszczenia ADR z niezbędnym wyposażeniem (pojemniki);
e) kampania edukacyjna dla mieszkańców gmin;
f) nadzór inwestorski, nadzór autorski,
g) Jednostka Zarządzająca Projektem (JRP) i pomoc techniczna dla JRP,
h) działania informacyjno-promocyjne Projektu.

ZGOK będzie wyposażony w technologię segregacji, kompostowania odpadów organicznych i belowania surowców wtórnych, co pozwoli przyjmować odpady zmieszane, zielone, surowcowe oraz wielkogabarytowe. Zakład, przy przyjętych w Projekcie założeniach przygotowany będzie do przyjęcia rocznie ok. 25 000-30 000 Mg odpadów komunalnych.

Poza pracami budowlanymi Projekt obejmuje niezbędne wyposażenie w maszyny i urządzenia, w tym w szczególności linii sortowniczych. Podstawowe parametry techniczne wyposażenia ZGOK przedstawiają się następująco:

 • linia sortownicza o długości 80 m i maksymalnej dopuszczalnej wysokości ok. 10 m; moc zainstalowana na poziomie ok. 240 kW przy współczynniku wykorzystania energii ok. 0,7;
 • segregacja mechaniczna na sicie bębnowym umożliwiającym rozdzielenie odpadów na 3 frakcje:
  - drobna (do 20 mm) przeznaczona do przesypywania warstw składowanych odpadów,
  - średnia (do 80-100 mm) kierowana przenośnikiem taśmowym na linię przygotowania masy organicznej do kompostowania,
  - gruba (powyżej 80-100 mm) kierowana układem przenośników taśmowych do kabin sortowniczych w celu dalszej ręcznej segregacji);
 • segregacja ręczna na przenośnikach sortowniczych w kabinach wyposażonych w instalacje ogrzewania oraz wentylacji;
 • osobna linia do przyjmowania i sortowania odpadów pochodzących z selektywne zbiórki (możliwość uruchomienia gdy nie pracuje linia główna, niższe zużycie energii elektrycznej);
 • prasowanie uzyskanych surowców wtórnych na prasie stacjonarnej w baloty, transport wózkiem widłowym do tymczasowego magazynowania;
 • rozdrabnianie materiału kierowanego do kompostowania na przewoźnym rozdrabniaczu; mieszanie za pomocą ładowarki kołowej teleskopowej;
 • kompostowanie w pryzmach napowietrznych, oparte na naturalnych procesach biochemicznych;
 • plac do kompostowania wyposażony w instalacje do napowietrzania i nawilżania pryzm oraz odwodnienia;
 • zasysanie powietrza z pryzm przy zastosowaniu wentylatora promieniowego i dezodoryzacja powietrza przy użyciu biofiltru.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko