Cele Projektu

1.1. Cel ogólny

Podstawowym celem Projektu jest zapewnienie kompleksowego, zgodnego z wymogami ochrony środowiska (prawa Polski i UE) zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 18 gmin uczestniczących w Projekcie

1.2. Cele szczegółowe

Ekologiczne:

Zabezpieczenie zagospodarowania odpadów komunalnych dla gmin uczestniczących w Projekcie co najmniej do 2023 r. w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska z zachowaniem przepisów prawa i zapisów przedmiotowych dokumentów strategicznych na poziomie kraju i UE.

Zmniejszenie ilości odpadów składowanych – kierowanie całego strumienia odpadów komunalnych do sortowni pozwoli maksymalizować przy danej jakości odpadu (tzn. występującego w danym momencie poziomu segregacji u źródła) ilości odzyskiwanych surowców wtórnych i kompostu, a także frakcji drobnej, która w znacznej mierze będzie mogła być wykorzystywana jako warstwa przesypowa na składowisku.

Wprowadzenie kompleksowej i jednolitej polityki gospodarki odpadami komunalnymi w 18 gminach uczestniczących w Projekcie, co powinno skutkować m.in. ‘uszczelnieniem’ systemu gospodarki odpadami oraz poprawą jakości odbieranych odpadów (np. poprzez promowanie segregacji u źródła).

Społeczne:

Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców w gminach wchodzących w zakres Projektu.
Utworzenie nowych miejsc pracy.

Organizacyjne:

Utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki odpadami.
Ujednolicenie ewidencji ilościowej odpadów.

Gospodarcze:

Podniesienie atrakcyjności terenów dla inwestorów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko