„Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (…) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego.”

cytat z Artykułu 6 traktatu stanawiającego Wspólnotę Europejską 

 

„Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

  • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
  • ochrony zdrowia ludzkiego;
  • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.”

cytat z Artykułu 174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

 

Realizując zadanie inwestycyjne w zakresie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poczuwamy się do wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym żyjemy i które zostawimy przyszłym pokoleniom.

Dynamiczne zmiany zachodzące w Polsce: postęp cywilizacyjny, transformacja ekonomiczna i gospodarcza, uczestnictwo w strukturach Unii Europejskiej, rozwój urbanistyczny – muszą łączyć się harmonijnie z potrzebami ochrony środowiska.

Wspólny cel – czyste środowisko stanowi ważny aspekt procesu jednoczenia się Europy. Jego osiągnięcie wymaga konkretnych działań na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością człowieka a jego naturalnym otoczeniem. Według dyrektyw Unii Europejskiej istnieje konieczność podporządkowania się wymogom UE odnośnie zagospodarowania odpadów komunalnych..

W związku z powyższym, dużym staraniem gmin i spółki pozyskaliśmy znaczące środki na realizacje zadań w w/w zakresie.

W ramach pozyskanych środków realizowany jest Projekt pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowe gmina Tuczępy” finansowany ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko